Algemene voorwaarden Sanny.nu

Laatst gewijzigd op 15 maart 2024

Door het gebruik van Sanny.nu stem je in met onze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Begrippen en toepasselijkheid

Op alle trainingen, workshops of online programma’s van Sanny Verhoeven zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Sanny Verhoeven zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

Aan eventueel overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling voor een van de diensten van Sanny Verhoeven houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Met ‘Sanny Verhoeven’ bedoelen we hiermee de natuurlijke persoon Sanny Verhoeven, alsmede haar bedrijf en iedereen die hierin werkt als medewerker.

Prijzen en kosten

Alle prijzen die op de website van Sanny Verhoeven staan, zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW (6% of 21%). Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is van Sanny Verhoeven bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Als je het product Club Up koopt, verplicht je je tot een abonnement van minimaal 3 maanden. De kosten worden verdeeld over deze 3 maanden. Je hebt de keuze alles in 1 keer te betalen of per maand te betalen. Dit abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgende ronde van 3 maanden, mits je opzegt voor de 27e van de laatste maand in een ronde.

Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDeal, PayPal, Bancontact, VISA of Mastercard.

Reclamatie en annuleren

Sanny Verhoeven doet er alles aan om haar diensten goed te leveren. Voldoen iets niet aan jouw verwachting? Stuur ons dan een e-mail op support@sannyzoektgeluk.nl.

We proberen eventuele problemen of klachten, altijd in overleg met jou, op de best mogelijke manier op te lossen. Je hebt het recht de door Sanny Verhoeven geleverde diensten binnen 14 dagen na de startdatum van levering te annuleren.

In dat geval ontvang je alle betalingen, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.

Uitzondering hierop is het product Club Up: heb je een aankoop gedaan waarbij je een gratis The Sanny Side Up planner hebt gekregen, dan krijg je de 1e termijnbetaling niet terug.

Wanneer de door Sanny Verhoeven geleverde diensten niet binnen 14 dagen na de startdatum worden geannuleerd, geld de dienst(en) als geaccepteerd. Als hierna om enige reden wordt geannuleerd en/of afgezien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.

Toegang tot de website

Sanny.nu is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je kunt de inhoud van Sanny.nu bekijken, delen en afdrukken voor niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om de inhoud te wijzigen, kopiëren, distribueren, reproduceren, publiceren, verkopen, overdragen of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op Sanny.nu, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video’s, geluiden, software en logo’s, zijn eigendom van De Zevende Verdieping BV en worden beschermd door het auteursrecht. Je mag deze inhoud niet gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om nauwkeurige en up-to-date informatie te verstrekken op Sanny.nu, maar wij bieden geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op Sanny.nu. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van Sanny.nu.

Iedere aansprakelijkheid van Sanny Verhoeven, van het personeel en de producten van Sanny Verhoeven voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Sanny Verhoeven is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Sanny Verhoeven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van Sanny Verhoeven. De aansprakelijkheid van Sanny Verhoeven is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de desbetreffende dienst. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Sanny Verhoeven, dan wel tussen Sanny Verhoeven en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Sanny Verhoeven, is Sanny Verhoeven niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sanny Verhoeven.

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Sanny Verhoeven opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als Sanny Verhoeven het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Sanny Verhoeven of bij de toeleveranciers van Sanny Verhoeven.

Links naar andere websites

Sanny.nu bevat links naar andere websites die door derden worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

Privacybeleid

Wij respecteren je privacy en behandelen je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Door Sanny.nu te gebruiken, stem je in met ons privacybeleid.

Geheimhouding

Het is niet toegestaan om de login, videos, audiofiles, werkboeken en andere informatie uit online programma’s te delen met anderen. Dit geldt ook voor alle informatie die word gedeeld in de Facebook community. Ongewenste verspreiding op welke manier ook zal juridische gevolgen hebben. Het is wel toegestaan korte fragmenten, quotes of zinnen te delen op social media, zolang je @sannyzoektgeluk tagt.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of het gebruik van Sanny.nu worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door gebruik te maken van Sanny.nu ga je akkoord met bovengenoemde voorwaarden. Als je het niet eens bent met deze voorwaarden, verzoeken wij je om Sanny.nu niet te gebruiken.

Bedrijfsgegevens

De Zevende Verdieping BV
Sanny Verhoeven
Mussenstraat 9
1223 RB Hilversum
support@sanny.nu
KVK: 81258070
BTW: NL862022496B01

Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur ons een e-mail naar support@sanny.nu